NIP powinień być podany w formacie XXX-XX-XX-XXX
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu i adres email informacji handlowej przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu i adres e-mail informacji handlowej przez podmioty współpracujące ze spółką Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych spółki Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych podmiotów współpracujących ze spółką Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 228587954, e-mail: info@health-and-beauty.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail iod@health-and-beauty.com.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.health-and-beauty.com.pl/informacje-prawne/wnioski-dot-danych-osobowych

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

 • zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
 • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
 • prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,
 • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
 • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

 • przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych naszych partnerów, poprzez przedstawienie Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat towarów lub usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zastosowanie formularza kontaktowego na stronie www.health-and-beauty.com.pl/informacje-prawne/wnioski-dot-danych-osobowych albo zwracając się pisemnie na nasz adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02 – 954 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna wersja Obowiązku Informacyjnego pod adresem: www.health-and-beauty.com.pl/informacje-prawne/obowiazek_informacyjny

* pola wymagane